Báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản về kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bình Thuận năm 2020

Nhiệm vụ “Quan trắc theo dõi hiện trạng môi trường tỉnh” được UBND tỉnh  Bình Thuận giao cho Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện hàng năm theo Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Dự án “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020”.

Chi tiết
Tổng hợp thông tin cơ bản về kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bình Thuận năm 2019

Nhiệm vụ “Quan trắc theo dõi hiện trạng môi trường tỉnh” được UBND tỉnh  Bình Thuận giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện hằng năm theo Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Dự án “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020”.


Chi tiết
HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH THUẬN ĐỢT III NĂM 2015

Theo số liệu quan trắc đợt III năm 2015, (Quan trắc từ ngày 11/08/2015 đến ngày 4/09/2015) cho thấy diễn biến chất lượng môi trường của tỉnh như sau:

 

 

 

Môi trường không khí đợt IV năm 2015:…(chi tiết) 
Môi trường nước mặt đợt III năm 2015: …(chi tiết)  
Môi trường nước ngầm đợt III năm 2015:…(chi tiết)
Môi trường nước biển đợt III năm 2015: …(chi tiết)
Chi tiết
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH THUẬN ĐỢT II NĂM 2015

Thực hiện theo Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010 – 2020, Trung tâm Quan trắc môi trường triển khai lấy mẫu hiện trạng môi trường trên toàn tỉnh Bình Thuận với tổng cộng 114 điểm lấy mẫu trong đó bao gồm 04 điểm nền (02 điểm nền không khí bao gồm một điểm tại khu vực lâm nghiệp Hàm Thuận Bắc và một điểm tại khu vực xã Hòa Thắng huyện Bắc Bình; 02 điểm nước mặt bao gồm một điểm tại Sông La Ngà, xã La Dạ, Hàm Thuận Bắc và một điểm tại Sông Lũy, thượng nguồn xã Phan Thanh, Bắc Bình) với tần suất 12 lần/năm, 46 điểm không khí với tần suất 06 lần/năm; 20 điểm nước mặt với tần suất 04 lần/năm; 27 điểm nước ngầm với tần suất 04 lần/năm; 03 điểm nước thải với tần suất 04 lần/năm; 14 điểm nước biển với tần suất 04 lần/năm.

Chi tiết
HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH THUẬN ĐỢT I NĂM 2015

Thực hiện theo Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010 – 2020,Trung tâm Quan trắc môi trường triển khai lấy mẫu hiện trạng môi trường trên toàn tỉnh Bình Thuận với tổng cộng 114 điểm lấy mẫu trong đó bao gồm 04 điểm nền (02 điểm nền không khí bao gồm một điểm tại khu vực lâm nghiệp Hàm Thuận Bắc và một điểm tại khu vực xã Hòa Thắng huyện Bắc Bình; 02 điểm nước mặt bao gồm một điểm tại Sông La Ngà, xã La Dạ, Hàm Thuận Bắc (khu vực giáp ranh tỉnh Lâm Đồng) và một điểm tại Sông Lũy, thượng nguồn xã Phan Thanh, Bắc Bình) với tần suất 12 lần/năm, 46 điểm không khí với tần suất 06 lần/năm; 20 điểm nước mặt với tần suất 04 lần/năm; 27 điểm nước ngầm với tần suất 04 lần/năm; 03 điểm nước thải với tần suất 04 lần/năm; 14 điểm nước biển với tần suất 04 lần/năm.

Chi tiết
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH THUẬN ĐỢT IV NĂM 2014

Theo Kế hoạch số 01/TTQTMT-KH ngày 22/01/2014 và Kế hoạch số 04/TTQTMT-KH ngày 12/5/2014, Trung tâm Quan trắc môi trường triển khai lấy mẫu hiện trạng môi trường trên toàn tỉnh Bình Thuận (huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình, huyện Hàm Thuận Bắc, thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Nam, thị xã La Gi, huyện Hàm Tân, huyện Tánh Linh, huyện Đức Linh)

Chi tiết
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH THUẬN ĐỢT III NĂM 2014

Theo Kế hoạch số 01/TTQTMT-KH ngày 22/01/2014 và Kế hoạch số 04/TTQTMT-KH ngày 12/5/2014, Trung tâm Quan trắc môi trường triển khai lấy mẫu hiện trạng môi trường trên toàn tỉnh Bình Thuận (huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình, huyện Hàm Thuận Bắc, thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Nam, thị xã La Gi, huyện Hàm Tân, huyện Tánh Linh, huyện Đức Linh)

Chi tiết
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH THUẬN ĐỢT II NĂM 2014

Theo Kế hoạch số 01/TTQTMT-KH ngày 22/01/2014 và Kế hoạch số 04/TTQTMT-KH ngày 12/5/2014, Trung tâm Quan trắc môi trường triển khai lấy mẫu hiện trạng môi trường trên toàn tỉnh Bình Thuận (huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình, huyện Hàm Thuận Bắc, thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Nam, thị xã La Gi, huyện Hàm Tân, huyện Tánh Linh, huyện Đức Linh)

Chi tiết
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH THUẬN ĐỢT I NĂM 2014

Quan trắc môi trường tỉnh Bình Thuận đợt I năm 2014 được thực hiện từ ngày 10/02/2014 đến ngày 14/03/2014. Đối với môi trường không khí thực hiện quan trắc tại 48 điểm. (Riêng 2 điểm nền đến thời điểm ngày 14/03 đã quan trắc 3 đợt). Đối với môi trường nước mặt quan trắc tại 31 điểm. (Riêng 2 điểm nền nước mặt đã quan trắc 3 đợt). Nước ngầm quan trắc tại 27 điểm, nước biển quan trắc tại 14 điểm, nước thải quan trắc tại 3 điểm.

  

 

Chi tiết
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2148780