Tuyên truyền, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018
14:24' 15/7/2019

Ngày 11/7/2019, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận (gọi tắt là Trung tâm) tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng 2018. Hội nghị với sự tham dự của công chức, viên chức và người lao động Trung tâm.Tại Hội nghị, ông Trần Hữu Minh Tùng - Giám đốc Trung tâm đã cung cấp những kiến thức cơ bản về Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 (gồm 10 Chương và 96 Điều) và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. Trong đó, bao gồm các nội dung: Phòng ngừa, phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; trách nhiệm của cơ quan nhà nước, người đứng đầu, của xã hội đối với công tác này; nội dung phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước; hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng; các điều khoản thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

Việc tuyên truyền, quán triệt giúp công chức, viên chức và người lao động Trung tâm cơ bản nắm bắt các nội dung quy định tại Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, từ đó nâng cao hơn nữa trong nhận thức cũng như ý thức chấp hành trong thực thi nhiệm vụ theo các quy định của pháp luật./.

Tác giả: Hoàng Mỹ Phượng


Các tin tiếp
Tuyên truyền, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018   (15/7/2019)
Vui trung thu 2018 của các cháu thiếu nhi TTQTTNMT.   (1/10/2018)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2016   (21/4/2017)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2015   (20/4/2017)
Trung tâm quan trắc môi trường Bình Thuận: ban hành quy trình thực hiện hồ sơ môi trường   (18/3/2014)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận ban hành quyết định số: 29/QĐ-TTQTMT   (13/3/2014)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2014   (13/3/2014)
Chuyên đề môi trường nước sông Cà Ty và sông Giêng năm 2014   (13/3/2014)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận thực hiện chuyên đề môi trường không khí   (13/3/2014)
Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Thuận năm 2013   (10/3/2014)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2124460