Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Thuận năm 2013
10:26' 10/3/2014

Thực hiện Thông tư số 08/2010/TT-BTNMT ngày 18/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh; căn cứ theo Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2020 và thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường giao năm 2013.

       Trung tâm Quan trắc Môi trường Bình Thuận thực hiện và hoàn chỉnh Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Thuận năm 2013. Trong đó, báo cáo hiện trạng môi trường được thực hiện trên cơ sở việc thực hiện thu thập xử lý số liệu hiện có từ các ngành, địa phương về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Thuận, đồng thời kết hợp với các đợt khảo sát và quan trắc môi trường tại các khu vực nhạy cảm trên địa bàn tỉnh năm 2013. Hơn nữa, báo cáo hiện trạng môi trường cung cấp các thông tin và diễn biến môi trường của tỉnh, nguyên nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường và tác động của chúng đến sức khỏe con người, kinh tế xã hội, hệ sinh thái và môi trường tự nhiên của tỉnh. Báo cáo bao gồm 10 chương:

Chương I. Tổng quan về điều kiện tự nhiên của tỉnh Bình Thuận;

Chương II. Sức ép của phát triển kinh tế - xã hôi đối với môi trường;

Chương III. Thực trạng môi trường nước;

Chương IV. Thực trạng môi trường không khí;

Chương V. Thực trạng môi trường đất;

Chương VI. Thực trạng đa dạng sinh học;

Chương VII. Quản lý chất thải rắn;

Chương VIII. Biến đổi khí hậu và các ảnh hưởng;

Chương IX. Thực trạng công tác quản lý  môi trường Bình Thuận;

Chương X.  Các chính sách và biện pháp bảo vệ môi trường.

 

 


Các tin tiếp
Tuyên truyền, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018   (15/7/2019)
Vui trung thu 2018 của các cháu thiếu nhi TTQTTNMT.   (1/10/2018)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2016   (21/4/2017)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2015   (20/4/2017)
Trung tâm quan trắc môi trường Bình Thuận: ban hành quy trình thực hiện hồ sơ môi trường   (18/3/2014)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận ban hành quyết định số: 29/QĐ-TTQTMT   (13/3/2014)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2014   (13/3/2014)
Chuyên đề môi trường nước sông Cà Ty và sông Giêng năm 2014   (13/3/2014)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận thực hiện chuyên đề môi trường không khí   (13/3/2014)
Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Thuận năm 2013   (10/3/2014)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2124463