THƯ GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG VÀ ĐÔI TÁC
8:39' 14/9/2022

Hiện nay, Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là BVMT) năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, được thay thế cho Luật BVMT năm 2014. Nghị định số 08/2022 NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. Theo đó, nhiều nội dung mới yêu cầu chủ dự án lập giấy phép môi trường,…, cụ thể như sau:1. Đối tượng phải lập giấy phép môi trường:

Căn cứ Điều 39 Luật BVMT năm 2020, đối tượng phải có giấy phép môi trường là:

1. Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức;

2. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2022) có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

2. Thời hạn cấp phép môi trường:

Thời hạn cấp giấy phép môi trường được quy định tại khoản 4, Điều  40 Luật BVMT năm 2020, cụ thể như sau:

a) 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;

b) 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;

c) 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

d) Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

3. Thời điểm cấp giấy phép môi trường:

Theo khoản 2, Điều 42 Luật BVMT năm 2020, thời điểm cấp giấy phép môi trường được quy định như sau:

a) Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;

b) Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có giấy phép môi trường trước, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy định tại các điểm a, b, c, d và g khoản 1 Điều 36 của Luật này. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng không thuộc đối tượng được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về xây dựng thì phải có giấy phép môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm, quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng;

c) Đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, chủ dự án đầu tư được lựa chọn tiếp tục vận hành thử nghiệm để được cấp giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải hoặc lập hồ sơ để được cấp giấy phép môi trường trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm. Chủ dự án đầu tư không phải vận hành thử nghiệm lại công trình xử lý chất thải nhưng kết quả hoàn thành việc vận hành thử nghiệm phải được báo cáo, đánh giá theo quy định tại Điều 46 của Luật này;

d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã đi vào vận hành chính thức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Ngoài ra, tại khoản 6, điều 42, Luật BVMT năm 2020: “kể từ ngày giấy phép môi trường có hiệu lực, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường thành phần hết hiệu lực

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận là đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường, được thành lập theo Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Chức năng chính của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận là thực hiện quan trắc môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường và cung ứng các dịch vụ về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Trong các năm qua, đơn vị đã thực hiện tốt các hợp đồng dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, lập đề án bảo vệ môi trường, dự án cải tạo phục hồi môi trường, lập hồ sơ xin phép xả thải vào nguồn nước, hồ sơ thăm dò, khoan và xin phép khai thác nước ngầm cho các dự án hoạt động trên địa bàn tỉnh,…

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và khả năng của đơn vị, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận có đủ khả năng nhận thực hiện việc lập Báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của các Dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh của Quý khách hàng và Đối tác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và tin tưởng của Quý Khách hàng và Đối tác trong thời gian tiếp theo.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận.

Địa chỉ: số15 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;

Điện thoại:0252.3823.385 phòng Hành chính tổng hợp;

Phòng Nghiệp vụ - Kỹ thuật : 0252.3823750 – Di động : 0988171158 (Hoan- phục trách phòng).

Xin chân thành cảm ơn ./.


Các tin tiếp
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận đủ điều kiện về năng lực để thực hiện thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp phép tài nguyên nước   (27/3/2017)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường   (1/4/2016)
Báo cáo trực tuyến Tài nguyên nước   (22/4/2014)
Năng lực thiết bị thí nghiệm   (10/2/2014)
DỊCH VỤ   (8/1/2014)
Các dự án đã và đang thực hiện:   (2/4/2013)
Phòng thí nghiệm công nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 - Số hiệu: VILAS 623   (3/3/2013)
Phương châm phòng thí nghiệm   (26/11/2012)
Phân tích các chỉ tiêu môi trường   (15/11/2012)
Lập đánh giá tác động môi trường - ĐTM   (14/11/2012)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2124470